I. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád popisuje běžnou obchodní spolupráci mezi kupujícím a firmou DoorCZ s.r.o.(dále jen prodávající). Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží. Převzetím zboží od prodávajícího souhlasí s níže uvedeným reklamačním řádem. V případě, že zboží není odebráno osobně, rozumí se převzetím zboží okamžik jeho předání prvnímu přepravci.

Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje firma DoorCZ s.r.o. ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura, nebo prodejka – dále jen záruční list) s uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky (název zboží, délka záruky, cena, množství, sériové číslo, pokud je u zboží uvedeno....).

II. Délka záruky

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listě. Zákonná záruční doba je obecně 24 měsíců* pro koncového uživatele. Prodávající může tuto zákonnou lhůtu prodloužit. Délka záruční doby je vždy vyznačena na záručním listě (ve sloupci záruka).

Záruční doba se skládá ze zákonné lhůty (24 měsíců) a případně prodloužené lhůty.

V rámci zákonné záruční lhůty se reklamace řídí Občanským zákoníkem č.40/1964 Sb. §619-627 s přihlédnutím k tomuto reklamačnímu řádu. U prodloužené lhůty se reklamace řídí výhradně tímto řádem.

* Výjimku může tvořit zboží prodávané se slevou (zboží poškozené, použité, nekompletní atd.) – tzv.: Bazar.

III. Záruční podmínky

I. Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost zásilky, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

II. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu: info@doorcz.cz sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky dává prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

III. Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou na adresu Poštovní 1038, Kadaň 432 01. Balík by měl být označen viditelně “REKLAMACE” a obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), doporučujeme přiložit kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel.číslo.). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují v sídle prodávajícího, s tím že v případě prodeje bez montáže je kupující povinen zboží, nebo jeho vadnou část, dopravit na opravu do sídla prodávajícího, kde bude posouzena reklamace a případně provedena oprava. Prodávající rozhodne o reklamaci, pokud je to možné ihned. Zboží, na které se vztahuje reklamace, bude kupujícímu přednostně bezplatně opraveno. Prodávající si vyhrazuje právo k posouzení opravitelnosti zboží a oprávněnosti reklamace.

IV. Kupující doloží platnost záruky předložením nákupního dokladu, pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, též doloží doklad o reklamaci. Na nabývacím dokladu (nákupní nebo reklamační doklad) musí být stejné sériové číslo, jako na reklamovaném výrobku (pokud výrobek sériové číslo má).

V. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé.

VI. Záruka se nevztahuje na zboží s porušenými sériovými čísly. Výjimku tvoří zboží bez sériových čísel. Sériová čísla jsou nedílnou součástí produktu a nijak neomezují právo zákazníka zboží užívat a manipulovat s ním v plném rozsahu toho, k čemu je zboží určeno.

Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá:

a) mechanickým poškozením zboží,

b) neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,

c) zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,

d) provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,

e) zboží, které bylo upravováno zákazníkem,

f) zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.

VIII. Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu písemně uvedenou kupujícím (v reklamačním formuláři, v přiloženém listě s popisem závady).

IV. Způsob vyřízení reklamace

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, bude zboží opraveno. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují v sídle prodávajícího, s tím že v případě prodeje bez montáže je kupující povinen zboží, nebo jeho vadnou část, dopravit na opravu do sídla prodávajícího, kde bude posouzena reklamace a případně provedena oprava. Prodávající rozhodne o reklamaci, pokud je to možné ihned. Zboží, na které se vztahuje reklamace, bude kupujícímu přednostně bezplatně opraveno. Prodávající si vyhrazuje právo k posouzení opravitelnosti zboží a oprávněnosti reklamace. Pokud není oprava možná a povaha vady nebrání obvyklému užívání, může se prodávající s kupujícím dohodnout na přiměřené slevě z ceny zboží. V případě slevy nelze později tuto vadu reklamovat.

I. Reklamace zboží prodávající vyřizuje bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dní od data následujícího po uplatnění reklamace kupujícím.

II. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Pokud byla reklamace vyřízena výměnou, je další případná reklamace považována za první reklamaci zboží. (Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po přijetí do dne vyřízení reklamace. Nikoliv do vyzvednutí kupujícím! O vyřízení je zákazník informován e-mailem, který uvedl již při nákupu.)

III. Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.

Vypracováno v souladu s občanským zák. č.40/1964 Sb. §619-627

Tento reklamační řád je platný od 1.1.2019 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů. Tento reklamační řád je k dispozici v sídle prodávajícího nebo jako dokument na www.doorcz.cz