1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 • Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti DoorCZ s.r.o., se sídlem Poštovní 1038, 432 01 Kadaň, identifikační číslo: 11648031, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 47395 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího umístěného na doméně www.doorcz.cz (dále jen „E-shop“) a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“), ale také prostřednictvím jiných prostředků komunikace na dálku mimo E-shop (zejména prostřednictvím elektronické pošty či provedením online objednávky prostřednictvím online konfigurátoru).
 • Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.V takovém případě se mezi stranami neuplatní zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě v ust. § 2 158 a násl. občanského zákoníku.
 • Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 • Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.
 • Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ

 • Smluvní strany: jsou prodávající DoorCZ s.r.o., IČ: 11648031, sídlem Poštovní 1038, 432 01 Kadaň, e-mail info@doorcz.cz, telefon +420 770 002, a Vy, jako kupující.
 • Kupní smlouva: je smluvní vztah vzniklý mezi prodávajícím a kupujícím na základě Vámi, jako kupujícím, řádně vyplněné objednávky zboží odeslané prostřednictvím E-shopu, nebo elektronické pošty na e-mailovou adresu prodávajícího, nebo na základě vyplnění online objednávky zboží v online konfigurátoru, kdy tato Vaše objednávka byla z naší strany přijata v souladu s těmito VOP. Kupní smlouva je takto uzavřena i v případě, že je vedle prodeje zboží předmětem plnění i provedení nenáročného zaměření a montáže.
 • Spotřebitel: je každá fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec svého povolání uzavírá kupní smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.
 • Podnikatel: je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku a také každá osoba, která uzavírá kupní smlouvu související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely těchto VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozími větami v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li kupující v rámci své objednávky nebo v rámci kupní smlouvy své identifikační číslo, bere na vědomí, že pro něj platí ustanovení těchto VOP určená pro podnikatele.
 • Zboží: se rozumí zboží nabízené prodávajícím v rámci jím provozovaného E-shopu, představující zejména vratové techniky a její příslušenství.
 • Objednávka: je závazný návrh kupujícího na uzavření kupní smlouvy učiněný některým ze způsobů dle čl. 4 těchto VOP.

3. UŽIVATELSKÝ ÚČET

 • Na základě registrace kupujícího provedené na E-shopu může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez
 • Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 • Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
 • Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 • Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 24 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 • Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

4. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 • Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 • Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží, nákladů spojených s dodáním zboží kupujícímu včetně nákladů spojených s dobírkou, a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 • Není-li v jednotlivých obchodních případech sjednáno jinak, nejsou v kupní ceně zboží zahrnuty náklady na dodání zboží, odborné zaměření, montáž a montážní materiál. Celková kupní cena zahrnuje kupní cenu zboží, náklady na dodání zboží, náklady na odborné zaměření, montážní práci, náklady na montážní materiál, a případné další náklady na volitelné placené služby vybrané kupujícím (dále jen jako „celková kupní cena“). Prodávající vyhrazuje si právo stanovit minimální limit kupní ceny zboží, od které již se neplatí náklady na dodání zboží. V případě, že však ze strany kupujícího dojde k částečnému odstoupení od kupní smlouvy a kupní cena zboží, u kterého nedošlo k odstoupení od kupní smlouvy, nedosahuje minimální výše, jež je potřebná pro vznik práva na dodání zboží zdarma, podle předchozí věty, právo kupujícího na dodání zboží zdarma zaniká a kupující je povinen uhradit náklady na dodání zboží. O celkové kupní ceně včetně všech nákladů bude kupující informován před učiněním objednávky.
 • Kupující může provést objednávku zboží těmito způsoby:

  - Vyplněním objednávkového formuláře v rámci E-shopu. Objednávané zboží kupující vloží do elektronického nákupního košíku v rámci E-shopu, který obsahuje zejména informace o objednávaném zboží, o způsobu úhrady kupní ceny zboží, o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží, a o nákladech spojených s dodáním zboží, a jeho odesláním kliknutím na tlačítko „Dokončit a zaplatit objednávku“ (dále společně jen jako „objednávka“). E-shop obsahuje informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží v rámci území České republiky. E-shop obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží v rámci území Slovenské republiky a Německá.

  - Individuálním kontaktováním prodávajícího prostřednictvím elektronické pošty mimo E-shop , že kupující chce zboží objednat, zejména v reakci na zaslanou cenovou nabídku zboží prodávajícího, kdy objednávka v této formě musí obsahovat zejména: určení druhu a množství objednávaného zboží, jakož i nezbytné údaje o kupujícím potřebné pro fakturaci.

  - Provedením online objednávky zboží v rámci online konfigurátoru, a to uvedením údajů o druhu a množství objednávaného zboží, o kupujícím, o způsobu úhrady kupní ceny, apod. a odesláním tohoto konfigurátoru elektronickou cestou prodávajícímu.

  - Provedením online objednávky zboží v rámci online konfigurátoru za účasti prodávajícího, a to uvedením údajů o druhu a množství objednávaného zboží, o jeho případné montáži, o kupujícím, o způsobu úhrady kupní ceny, apod. a odesláním tohoto konfigurátoru elektronickou cestou prodávajícímu.

  - Provedením online objednávky zboží při osobní návštěvě vyměřovacího technika prodávajícího u kupujícího, a to uvedením údajů o druhu a množství objednávaného zboží, o jeho případné montáži, o kupujícím, o způsobu úhrady kupní ceny, apod.

 • V jiných případech než uvedených v předchozím odstavci, se na uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím ustanovení těchto VOP použijí přiměřeně s přihlédnutím k okolnostem a využívanému komunikačnímu prostředku.
 • Před odesláním objednávky zboží je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Kupující bere na vědomí, že poté, co objednávku odešle prodávajícímu, již nemůže údaje v ní uvedené, jakkoliv měnit.
 • Po odeslání objednávky (návrhu kupní smlouvy) kupujícímu bude zasláno potvrzení o přijetí objednávky (akceptaci návrhu kupní smlouvy) včetně těchto VOP, a to prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu uvedenou v zákaznickém účtu či v objednávce. Doručením tohoto potvrzení objednávky je uzavřena kupní smlouva příp. smlouva o dílo.
 • Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dodání zboží, případné montáži) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (písemně nebo telefonicky). Kupující je povinen prodávajícímu potvrdit rozměry pro výrobu zboží (dale jen jako “vykres výrobku”), a to do tří (3) kalendářních dnů ode dne doručení takové žádosti prodávajícího. Po dobu prodlení kupujícího s plněním této povinnosti, prodávající není v prodlení s plněním svých závazků vůči kupujícího, a o tuto dobu prodlení kupujícího se i prodlužuje lhůta k plnění prodávajícího povinností dle kupní smlouvy, zejména k dodání zboží včetně provedení odborného zaměření a montáže.
 • Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

5. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 • Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
  1. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce. Platba kartou není u dopravce možná. Objednávka zboží s platbou na dobírku není možná u všech druhů zboží.
  2. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího dle zálohové faktury nebo faktury /Daňový doklad/
  3. bezhotovostně platební kartou přes platební bránu E-shopu : ComGate, která je poskytována společností ComGate Payments, a.s.
 • Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 • Prodávající je oprávněn požádat od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení VOP ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
 • V případech, že kupující objednává zboží společně se službou odborného zaměření a montáže či v jiných případech s kupujícím dohodnutých, prodávající je oprávněn požadovat úhradu zálohy na celkovou kupní cenu min. ve výši 30 %. Pokud při odborném zaměření zjištěny odlišné rozměry, než které byly kupujícím zadány, bude vždy po souhlasu kupujícího upravená objednávka zboží a celková kupní cena. Po odborné montáže zboží, je prodávající oprávněn požadovat úhradu další zálohy na zbylou část celkové kupní ceny ve výši 70 %.
 • V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 pracovních dnů (pěti) dnů od uzavření kupní smlouvy nebo vystavení zálohové faktury nebo dokladu za zboží.
 • V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 • Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
 • Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 • Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení celé kupní ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
 • Poplatky bank za vykonání úhrady celkové kupní ceny se řídí smlouvou mezi kupujícím a jeho bankou.
 • Dojde-li na straně kupujícího k prodlení s úhradou jakékoli části celkové kupní ceny, není prodávající v prodlení s plněním svých závazků vůči kupujícímu a lhůta pro dodání zboží včetně montáže běží prodloužena o tuto dobu prodlení na straně kupujícího.

6. ZBOŽÍ NA MÍRU/ V RÁMCI ONLINE KONFIGURATORU

 • V případě, že kupující požaduje po prodávajícím zboží na míru, objednávky zboží v rámci online konfigurátoru, je povinen uvést takové údaje, podle kterých je prodávající schopen popsané zboží dodat. Zpravidla se bude jednat o rozměry, materiál a barvu provedení.
 • K uzavření kupní smlouvy dojde odesláním potvrzení objednávky společně s obchodními podmínkami poté, co kupující učinil objednávku prostřednictvím webového rozhraní obchodu.
 • Dodací lhůty „sekčních garážových vrat“ se pohybují v rozmezí 2-3 týdnů. Dodací lhůty „rolovacích garážových vrat“ se pohybují v rozmezí 8-9 týdnů. Prodávající kupujícího k převzetí zboží vyzve. Výjimečně může prodávající ze závažných důvodů lhůtu prodloužit – v takovém případě o tom neprodleně vyrozumí kupujícího.
 • V případě, že by kupující odmítl převzít zboží na míru ve lhůtě 30 dnů od vyzvání k převzetí od prodávajícího, zavazuje se prodávajícímu uhradit smluvní pokutu ve výši kupní ceny zboží.
 • Kupující bere na vědomí, že u zboží na míru se neuplatní zákonná možnost odstoupení od smlouvy dle § 1837 občanského zákoníku

7. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 • Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
 • V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 • V případě, že způsob dodání zboží je změněn na základě požadavku kupujícího, veškerá rizika a náklady spojené se změnou dodání zboží přebírá kupující.
 • Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 • Orientační termíny dodání zboží kupujícímu jsou uvedeny u každého zboží v rámci E-shopu. Termíny dodání se mohou u jednotlivého zboží v závislosti na složitosti výroby a termínu dodání výrobce lišit. V případě, že objednáváte větší množství zboží, nebo celkové množství objednaného zboží přesáhne výrobní kapacitu, či dojde k výpadku ve výrobě výrobce, je prodávající oprávněn termín dodání zboží změnit dle možností výrobce, o čemž vyrozumí kupujícího písemně nebo telefonicky.
 • Podmínkou dodání zboží kupujícímu v případě bezhotovostní platby je úplné zaplacení celkové kupní ceny. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží, a proto kupující se stane vlastníkem zboží až úplným zaplacením celkové kupní ceny (výhrada vlastnického práva). Nebezpečí škody na zboží však na kupujícího přechází již jeho převzetím.
 • Škoda na zboží, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího, nemá vliv na povinnost kupujícího zaplatit celkovou kupní cenu, ledaže škodu způsobil porušením své povinnosti prodávající.
 • Pokud bezdůvodně kupující odmítne převzít zboží, nepovažuje se tato skutečnost za nesplnění povinnosti dodat zboží ze strany prodávajícího, ani za odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího.

8. KONTROLA ZÁSILKY PŘI PŘEVZETÍ OD PŘEPRAVNÍ SLUŽBY

 • Při převzetí zásilky je doporučeno překontrolovat stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice, apod.) a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno bez zbytečného odkladu e-mailem oznámit prodejce a sepsat s dopravcem zápis o škodě a tento zaslat e-mailem prodávajícímu. Případné odmítnutí poškozené zásilky je nutné neprodleně oznámit prodejce.
 • Skrytou vadu zásilky (zboží je nekompletní nebo poškozené) zjištěnou po převzetí je zákazník povinen oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu. Pro rychlé vyřízení škodní události je nutné zápis o škodě zaslat e-mailem prodávajícímu.
 • Dopravce má právo přesvědčit se o skutečném stavu poškození či částečné ztráty zásilky. Z těchto důvodů nesmí odběratel s poškozenou zásilkou jakkoli manipulovat a je povinen zachovat i obal, ve kterém mu byla poškozená zásilka doručena.

9. DODÁNÍ ZBOŽÍ S MONTÁŽÍ

 • K objednávce je možné po dohodě s prodávajícím využít službu odborného zaměření a montáže. Za správnost vyměřených rozměrů prodávající nese odpovědnost a u této služby kupující má také nárok na využití servisu zboží po dobu, po kterou na samotné zboží platí záruka za jakost. Tato služba neslouží pro nezávislou konzultaci na místě u kupujícího. S cenou odborného zaměření a montáže zboží a nákladů na dodání zboží kupující je seznámen vždy před tím, než dojde k uzavření kupní smlouvy.
 • Kupující je povinen připravit prodávajícímu místo, kde bude prováděna montáž zboží (dále jen jako „místo montáže“), a to v termínu montáže a umožnit mu nerušený přístup k místu montáže zboží. Kupující je také povinen umožnit prodávajícímu vykládku komponentů z automobilu v co nebližší vzdálenosti od místa montáže. Kupující je povinen seznámit prodávajícího a jeho pracovníky s veškerým potřebnými informacemi pro provedení montáže, zejména ohledně umístění vedení el. proudu, vody, plynu a odpadů, apod. v místě montáže, a dále je kupující povinen poskytnout prodávajícímu a jeho pracovníkům veškerou potřebnou součinnost.
 • Kupující je povinen v případě potřeby na své náklady zařídit postavení lešení tak, aby jej prodávající měl v místě montáže ve stanoveném termínu montáže k dispozici, a to po celou dobu provádění montáže.
 • V případě dodávky zboží včetně montáže, prodávající bude kontaktovat kupujícího ohledně sjednání termínu montáže (dále jen jako „termín montáže“), a to poté, co byla uhrazena celá stanovená záloha na celkovou kupní cenu ze strany kupujícího a bylo zboží zadáno do výroby. Termín montáže bude mezi stranami dohodnut, případně bude určen jednostranně ze strany prodávajícího. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu plnou součinnost ohledně umožnění přístupu k místu montáže v daném termínu montáže. Termín montáže lze ze strany prodávajícího měnit dle aktuálního vytížení montážních techniků a dle nepříznivých povětrnostních podmínek.
 • Pro případ neoprávněného zásahu do místa montáže či jiného znemožnění provádění montáže zboží ze strany třetích osob či kupujícího se přiměřeně prodlužuje doba dodání a prodávajícímu vzniká právo na úhradu veškerých nákladů, které mu v této souvislosti vznikly.
 • Náklady vzniklé na základě odběru elektrické energie, vodného, stočného a dalších odebraných energií v místě montáže hradí kupující.
 • Dokončenou montáž zboží prodávající předá kupujícímu a kupující je povinen si namontované zboží zkontrolovat, zejména funkčnost a vzhled a v případě jakýchkoliv vad je neprodleně povinen oznámit tyto prodávajícímu.
 • Kupující je povinen namontované zboží převzít i za předpokladu, že obsahuje drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání zboží. Kupující je povinen potvrdit převzetí namontovaného zboží na předávacím protokole předloženém prodávajícím, ve kterém budou uvedeny případné vady a nedodělky, které kupující žádá odstranit, a dohodnutá lhůta pro jejich odstranění. V případě, že lhůta dle věty předchozí nebude dohodnuta, činí třicet (30) kalendářních dnů ode dne podpisu protokolu oběma smluvními stranami. Pokud předávací protokol neobsahuje soupis vad a nedodělků, má se za to, že kupující převzal namontované zboží bez výhrad. Pokud kupující odmítá namontované zboží převzít, je povinen do předávacího protokolu uvést důvod odepření převzetí. V případě, že kupující odmítne uvést do předávacího protokolu důvod odmítnutí převzetí dle předchozí věty, odmítne podepsat předávací protokol, nebo odmítne namontované zboží bez vážného důvodu převzít, má se za to, že namontované zboží převzal bez výhrad ke dni, který byl dohodnut či jednostranně stanoven prodávajícím jako termín převzetí namontovaného zboží.
 • Kupující je povinen prodávajícímu uhradit všechny náklady spojené s opakovaným pokusem provést montáž pro kupujícího způsobené z viny na straně kupujícího (zejména při nedostatečně poskytnuté součinnosti ze strany kupujícího pro provedení montáže).
 • Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího převzetím namontovaného zboží. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží, a proto se kupující stane vlastníkem namontovaného zboží až úplným zaplacením celkové kupní ceny. Po dobu od ukončení montáže do úhrady celkové kupní ceny nese kupující odpovědnost za škody na namontovanému zboží, a to v plném rozsahu.

10. POZÁRUČNÍ SERVIS

 • Způsob provádění pozáručního servisu a termíny oprav jsou stejné jako u záručního servisu s tím rozdílem, že výměna nebo oprava vadného dílu je zákazníkovi účtována. Při opravě nebo zjišťování možné závady mimo výrobní závod hradí odběratel dopravní náklady, odbornou práci a ztrátový čas podle platného ceníku. Pozáruční servis je možno si sjednat telefonicky či mailem na adrese info@doorcz.cz.

11. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 • Kupující bere na vědomí, že barevné provedení nabízeného zboží v rámci E-shopu je pouze orientační. Odstín výrobku se může lišit vzhledem k nastavení monitoru PC, samotné zobrazovací technologii a kalibraci barev. Na případnou reklamaci z důvodu výběru nevhodné barvy dle vzorníku zobrazeného pouze prostřednictvím E-shopu kupující nemá nárok.
 • Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu úst. § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 • Vyřizování reklamací jako spotřebitelé prodávající zajišťuje prostřednictvím e-mailové adresy: info@doorcz.cz Informaci o vyřízení stížnosti prodávající zašle na e-mailovou adresu kupujícího.
 • Pro účely doručování kupující tímto souhlasí s tím, že prodávající může doručovat prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu kupujícího.
 • Kupující není oprávněn bez předchozího souhlasu prodávajícího na úhradu celkové kupní ceny provést zápočet jakékoliv jeho případné pohledávky vůči prodávajícímu. Kupující není také oprávněn bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího zadržet jakoukoliv část zboží ani žádné jiné věci, které získal do své moci v souvislosti s plněním kupní smlouvy uzavřené s prodávajícím.
 • Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

12. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A ZÁRUKA ZA JAKOST

 • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
 • Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
  2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;
  3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;
  4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 • Prodávající odpovídá za vady, které má zboží v okamžiku převzetí kupujícím, stejně tak odpovídá za vady, které se vyskytnou po převzetí v záruční době, pokud je záruka prodávajícím poskytována. Projeví-li se vada v průběhu dvanácti (12) měsíců od převzetí zboží kupujícím má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je povinen vady reklamovat u prodávajícího neprodleně po jejich zjištění. Uplyne-li tato lhůta, zaniká odpovědnost Prodávajícího za vady.
 • Prodávající odpovídá kupujícímu také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, která byla podle kupní smlouvy provedena prodávajícím nebo na jeho odpovědnost.
 • Práva z vadného plnění uplatňuje kupující prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu info@doorcz.cz. Oznámení vad musí obsahovat identifikační údaje kupujícího, popis zjištěných vad a doklady osvědčující oprávněnost reklamace včetně fotografií vad zboží a identifikaci práva z vad, které kupující si zvolil. Kupující může využít reklamační formulář dostupný zde.
 • Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
 • Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 • Není-li výslovným prohlášením prodávajícího poskytnuta záruka za jakost delší, činí záruka 24 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím. Pro uplatnění záruky kupujici je povinen předložit daňový doklad (fakturu) ke zboží. Zárukou za jakost se zavazujeme, že zboží bude po určenou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou kupující nemůže vadné zboží užívat.
 • Záruční doba uvedená webové rozhraní E-shopu je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ).
 • Kupujícím, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným zbožím, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem.
 • Prodávající nenese odpovědnost za vady způsobené na zboží:
  1. běžným opotřebením zboží nebo jeho dílů, nevhodným ošetřením, neodbornou manipulací nebo poškozením způsobeným ze strany kupujícího či ze strany nekvalifikované osoby;
  2. neodborným uvedením do provozu zboží nebo jeho dílů; nebo vadnou montáží ze strany kupujícího či ze strany nekvalifikované osoby;
  3. při užívání, které se neshoduje s návodem k obsluze;
  4. vnějšími vlivy jako např. působením ohně, vody, solí, zásad, kyseliny nebo působením živlů;
  5. v podobě základních nátěrových vad nebo jiných povrchových úprav;
  6. v případě použití dílů jiných dodavatelů, které nejsou schválené výrobcem či prodávajícím;
  7. kratší životnost výrobku nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.
 • Reklamaci vad prodávající vyřídí do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejich prokazatelného oznámení ze strany kupujícího. Prodávající si vyhrazujeme právo k posouzení opravitelnosti zboží a oprávněnosti reklamace. V případě, že kupující je v prodlení s úhradou celkové kupní ceny, prodávající není povinen zahájit reklamační řízení a doba pro vyřízení reklamace počne běžet až od data úhrady celkové kupní ceny za celé plnění. Prodávající si vyhrazujeme právo posoudit reklamovanou vadu v místě instalace, v případě, že nebude prodávajícímu toto posouzení umožněno, prodávající je oprávněn reklamaci zamítnout.

13. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 • Právo kupujícího na odstoupení:
  1. Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že prodejce nesplní smluvené podmínky dodání. Možnost odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů zakládá § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, přičemž se jedná o úpravu náležející ke speciálním ustanovením, které lze, v souladu s § 1810 občanského zákoníku, použít pouze v případě smluv uzavíraných mezi prodejcem a kupujícím (spotřebitelem) osobou jednající mimo rámec podnikatelské činnosti, dle § 419 občanského zákoníku.
  2. Zákazník, který nakupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, nemá dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.
  3. V rámci podnikatelské činnosti máte možnost odstoupit pouze v případě, že se na zboží projeví vady, které na něm vázly již při převzetí. Dle § 2106 občanského zákoníku byste měl v případě podstatného porušení smlouvy (tedy, pokud by na věci byla vada, která Vám věc znemožňuje využívat ke stanovenému účelu) nárok na odstoupení od smlouvy, dodání nové věci, odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny, dle Vaší volby. V případě nepodstatného porušení smlouvy (kdy by bylo možno věc využívat dále stanoveným způsobem - např. drobné estetické vady) by Vám vznikl nárok pouze na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
  4. Prodejce je povinen vrátit kupujícímu zaplacené finanční částky nejpozději do 14 dnů od odstoupení. Finanční částka bude vrácena na bankovní účet spotřebitele dle dohody se spotřebitelem. Společnost DoorCZ s.r.o. nenabízí možnost vrácení nepoužitého zboží po této zákonné lhůtě.
  5. Využití k vrácení zboží není možné u zboží, které kupující získal v reklamačním řízení (výměna za nový kus). Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím na vyžádání.
 • Prodávající upozorňuje na to, že zboží které je převážně produktem na míru, tedy vyrobené dle přání kupujícího, tudíž od uzavřené kupní smlouvy kupující nemůže odstoupit.
 • Právo prodávajícího na odstoupení:
  1. Prodejce je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale prodejce vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.
  2. Prodejce je oprávněn od smlouvy odstoupit jestli kupující je v prodlení s potvrzením rozměrů a potvrzením výkresu výrobku pro výrobu zboží prodávajícímu, a to i po uplynutí poskytnuté přiměřené lhůty.
  3. Prodejce je oprávněn od smlouvy odstoupit jestli kupující je v prodlení s úhradou svých závazků vůči prodávajícímu delším než třicet (30) kalendářních dnů po jejich splatnost.
  4. Prodejce je oprávněn od smlouvy odstoupit jestli není objektivně schopen z důvodů na straně třetích osob či vyšší moci dodat zboží kupujícímu či provést montáž ve lhůtě přiměřené okolnostem.
 • Postup v případě odstoupení od smlouvy. Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí prodávající kupujícímu a kupující prodávajícímu veškerá přijatá plnění. Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí prodávajícímu, např. elektronicky na emailovou adresu info@doorcz.cz . Při odstoupení doporučujeme uvést číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu a předložit originál nebo kopii dokladu o koupi zboží. Zásilky, ze kterých není patrné, proč k nám byly zaslány, budou vráceny odesilateli. Pokud již kupující zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět adresu prodávajícího, kde prodávající bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Pro vrácení plné částky musí být zboží zaslané zpět prodávajícímu v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů a originálního obalu). V případě, že je zboží vráceno prodávajícímu v jiném než neporušeném stavu, je kupující povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je prodejcem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena).
 • Odstoupením od kupní smlouvy ani jiným způsobem ukončení kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím však nezanikají a) nároky na náhradu škody vzniklé porušením kupní smlouvy, nároky na uhrazení smluvních pokut nebo úroků z prodlení, c) peněžité pohledávky prodávajícího za kupujícím vzniklé na základě či v souvislosti s kupní smlouvou, d) ustanovení o limitaci náhrady škody, e) ujednání o volbě práva a řešení sporů, e) ustanovení, která řeší vztahy mezi smluvními stranami po odstoupení od kupní smlouvy f) ustanovení týkající se takových práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají Smluvní strany zavazovat i po ukončení Kupní smlouvy.

14. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

 • V souladu s ust. § 14 a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele upozorňujeme, že spotřebitel je oprávněn se v rámci mimosoudního řešení spotřebitelských sporů obrátit na příslušný subjekt určený pro mimosoudní řešení sporů. Obecným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je:
  Česká obchodní inspekce
  Štěpánská 567/15
  120 00 Praha 2
  coi.cz

15. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Společnost DoorCZ s.r.o. se sídlem Poštovní 1038, 432 01 Kadaň, identifikační číslo: 11648031, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 47395 (dále jen „Správce“), zejm. za účelem nabídky, prodeje a servisu zboží a poskytování služeb shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje fyzických osob na straně svých obchodních partnerů, včetně zákazníků (dále jen „Subjekt údajů“). Níže podepsaná osoba (dále jen „Subjekt údajů“), uděluje podpisem tohoto Souhlasu Správci dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „nařízení GDPR“) souhlas se zpracováním a uchováním svých osobních údajů, které Správci poskytla či poskytne (dále jen „Údaje“), a to za účelem nabídky a prodeje zboží a poskytování služeb včetně montážních a servisních služeb dle předmětu podnikání Správce a plnění jeho povinností v této souvislosti, pro účely užívání webových stránek E-Shopu provozovaných Správcem, zejm. www.doorcz.cz a jiných webových stránek Správce, pro vedení vzájemné telefonické, e-mailové či jiné písemné a ústní komunikace, pro vnitřní potřebu evidence a vyhodnocování obchodů a služeb, jakož i pro placení a vymáhání pohledávek, jakož i pro zasílání informačních e-mailů, SMS a telefonických nabídek a poštovních zásilek Správce týkajících se výhodných nákupů zboží a pořízení služeb, včetně slev, akcí a zajímavostí, které souvisí s předmětem činnosti Správce a jeho smluvních partner. Údaje, které dodavatel o zákazníkovi uchovává a zpracovává, může zákazník kdykoliv změnit, a to po přihlášení do zákaznického účtu. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak, že zašle emailovou zprávu na info@doorcz.cz nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky. Recenze u výrobků Společnost DoorCZ s.r.o. si vyhrazuje právo nezveřejnit u výrobků recenze, které obsahují nevhodné výrazy, jsou nepravdivé, nesouvisí se zbožím, odkazují na jiné stránky nebo jakkoliv jinak poškozují společnost.

16. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ DORUČOVÁNÍ

 • Zákazník při uzavření kupní smlouvy (telefonicky, emailem, přes E-shop, osobně) souhlasí se zpracováním osobních údajů dle obecného nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation) a souhlasí se zasíláním akcí emailem. Zákazník má možnost se odhlásit a nepřijímat tyto nabídky.
 • Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím. Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na webové rozhraní E-shopu.

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 • Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
 • Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 • Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

Kontaktní údaje prodávajícího (adresa pro doručování zásilek):

DoorCZ s.r.o.

Sídlo firmy: Poštovní 1038, 432 01 Kadaň,

Identifikační číslo: 11648031


Adresa elektronické pošty:

info@doorcz.cz


Telefon:

+420 704 770 002


Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.3.2023 a ruší předchozí obchodní podmínky.
Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

V Kadani dne 1.3.2023